Quannu u trenu era puntuali e durmemu chi porti aperti.

zaurdu

 

Na vota i treni arivavunu puntuali e putevumu dormiri chi porti aperti. (cit. u nannu miu e di tutti)

Ju no sacciu comu mi devo arigolare su questa politica di questi jorna ca ni fa stracangiari i sintimenti a tutti.
A Palermu (famusa po manicomio e nenti chiù) Sarettu Crocetta. ca non è tanto crucitta pirchì si fici pisanti assai e divintau cruciuna, para ca casca, pari ca è lestu p’abbuccari, pari ca si impune li pupi e pupe  e appoi è sempri dda, ‘mpicatu a dda seggia ca non si smovi e fa scigghi, ju sugnu antimafia, ju sugnu u sarvaturi da Sicilia ca non ho permesso nissuna infiltrazioni mafiosa… cuntinuannu di stu passu a mafia a chistu ci fa causa per grave danno di immagine.
E casca non casca, e finiu e  non finiu… mah, chistu chi voli fari non si sapi, sapemu sulu ca li grillini sunu appustati comu lu jattu davanti a lu pirtusu di lu surgi…  e su cunvinti ca s’ammuccunu lu surgi cu tutta a surgera… e ddocu ti vogghiu….
S’ammuccaru Gela e Austa, du paisi grossi e n’autru nda provincia di Enna ca non è Carapipi, n’autri ca non non m’ariordu… anzi Petraperzia, me lo aricordai. Quindi s’ammuccaru tri paisi, unu unni persi i scarpi u signuri, unu ca c’era a malaria fino all’autru aieri e l’autru ca era bonu pi farici u sali e ora c’è u fetu de’ fabbrichi… e ora si vulissuru ammuccari la Sicilia???
U Signuri mi ni scanza e libera, cu quali ardiri, ma u sanu sti signuri ca semu sei miliuni di testi gluriusi? ma u sanu sti signuri ca ci sunu paisazzi e citati unni i cristiani sunu a fetiri e unni iddi sunu nenti e nuddu?
I Siciliani semu cuntenti di comu semu, di l’amicu ca ni spidugghia a rizzetta e davanti o cafè ni dici sempri: “chi ti pigghi”?, ni piaci ca n’ariva a telefonata di l’amicu politicu ca ni dici ca non ni scorda mai, semu cuntenti ca ni pigghiunu po culu, poi cu una facci pulita e sguardu pietusu ni dicinu ca semu i so patruni, ca  nuatri l’elettori ci damu la fiducia e iddi ce la devono ricambiare col buon governo …..e qualchi cortesia suttabancu.
E ce la ricambiano questa fiducia, cu tuttu lu cori, s’abbessunu la maredda pi iddi e chiddi stritti, ma dopu c’è lu populu, l’eletturi.
Chi c’è problema? chi ti fazzu mannari a casa deci chili di pasta? na cartata di carni? …. comu a vuoi a carni, a fedda o crapuliatu?
Chi sapi duci ddu crapuliatu, venunu purpetta megghiu di chiddi ca fanu iddi quannu li liggemu supra u giurnali…
Lu populu non ci può vutari la facci…certu li tempi su cangiati, ora i posti non si dununu chiù a coppola di ancidda, ma sunu cuntati e pi chiddi giusti,  si poi c’è quolchi tri misi a tri soldi e allura forsi all’eletturi l’amicu si ci pensa… u canteri, i stagiunali… u corsu…. (i scimuniti ca semu…)
Non ci sunu soldi? Lo Stato non  passa picciuli? quindi non è curpa d’iddi?
Ma pi lu passatu cu è ca li sordi li ha sciurnuti e sburduti a caddu di cani?
Si l’ata scicatu, comu si po pritenniri di aviri autri soldi?
Lu Sicilianu talia, ascuta ci ragiuna… finiu a festa?
Ma la festa pi cu è stata finu ad ora? Si lu poviru cristu non si ni jeva a travagghiari non mangiava: quali minghia di festa?
A festa finu ad ora ha statu pi iddi e i sò cumpari…
U problema è ca uora u travagghiu non c’è chiù, lu poviru eletturi non sapi comu putiri purtari lu pani à casa… morsi l’economia, morsi la spiranza…
Ma li dinari per lo sviluppo e il rilancio, chiddi ca vunduvavano, allinchessuni la bucca, unni fineru? Si ammuccaru? Aggiuvaru pi accattari lu crapuliatu? E quantu ni sta custannu na cartata di crapuliatu?
Si perdi lu travagghiu pirchi mi mangiamu tri arancini offerti di l’amicu e pi dda cartata di crapuliatu o pi ddi tri boni di binzina?
Non ci pozzu cridiri….. ni futteru!!! ni futteru culu e spiranza!!!
Lu poviru eletturi, pigghiatu di scunfortu, si può macari intestari di cangiari li cosi…. e comu?
Minghisi comu? non ta talii la tilivisioni? c’è chiddu … Grillu, chiddu ca na vota ni faceva aridiri sparannu minchiati, chiddu ca ora ni dici la veritati, ca su tutti latri, ca l’euro na misi n’affunnau, ca l’europa ni suca u sangu…
E allura l’eletturi si senti forti e pensa… accussì sulu s’abbessunu i cosi…
E si pripara, a sta vota ne carni ne rizzetti, votu dicisu e ci rumpenu i ganasci a tutti chisti ca si n’ana approfittatu da fiducia ca c’ama datu.
Ma semu sicuri ca è d’accussì la cosa… accussì semplici semplici… o c’è sempri lu citrolu prontu a mittirinnillu pi supposta?
O baruni ci dicevunu ca lu massaru lu arubbava, ca si avia fatti li cazziceddi soi, di mannarinnillu…. e lu baruni arispunneva… chi fazzu? almenu chiustu lu primu stivali ci arivau a farisillu e si n’à fari sulu unu, si lu cangiu n’attrovu unu ca si l’à torna a fari tutti e dui li stivali.
Si poi pinsamu ca la Pruvvidenza sta nde manu di n’omu sulu, su minchiati, a stissa cosa successi ndo 1922 ca arrivau l’omu di la Pruvvidenza… ca poi i treni arrivavunu puntuali e putevumu dormiri chi porti aperti ( a verità non c’era nenti chi rubari)….. e doppu vint’anni e na verra ca ni scucchiau i rignuni, all’omu da pruvvidenza ci finiu appinnutu.
Populu miu…. ci n’è spiranza pi tia?
Omini onesti ci ni sarannu, l’avemu a stanari, attruvari e farici nesciri u curaggiu di ricuminciari, comu dopu li grannuli nda campagna… non criditi chiù a chiddu do crapuliatu ne a chiddi da pruvvidenza… sulu accussì e di ddocu putemu ripartìri… e mi raccumannu, senza fari i sperti!!!
(donsantinu per Fancitysatira)